Bitkub
10 online

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่สามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการเงินได้ โดยการนำคนกลางออกจากระบบการเงินจะปฏิวัติวีธีการชำระเงินให้เร็วขึ้น, ถูกลง และไร้พรมแดนด้วยการใช้ Cryptocurrency แต่ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของ Blockchain ก็คือการก้าวข้ามมาเป็นเทคโนโลยีกระแสหลัก

Go To Website
Bitkub